logo-samandehi

چلو خورشت ها

4j1a80718

چلو خورش قيمه

با برنج ایرانی درجه یک

قیمت فروش: 8000 تومان

توضیحات بیشتر

نام مواد اولیه مقدار گرم
گوشت 65 گرم
برنج ایرانی پخته 350 گرم
-------------------------

0000000000

چلو خورش قيمه بادنجان

با برنج ایرانی درجه یک

قیمت فروش: 8000 تومان

توضیحات بیشتر

نام مواد اولیه مقدار گرم
گوشت 65 گرم
برنج ایرانی پخته 350 گرم
-------------------------

00000000007

چلو خورش مسما بادنجان

با برنج ایرانی درجه یک

قیمت فروش: 8000 تومان

توضیحات بیشتر

نام مواد اولیه مقدار گرم
گوشت 65 گرم
برنج ایرانی پخته 350 گرم
-------------------------

4j1a806018

چلو خورش قورمه سبزي

با برنج ایرانی درجه یک

قیمت فروش: 8000 تومان

توضیحات بیشتر

نام مواد اولیه مقدار گرم
گوشت 65 گرم
برنج ایرانی پخته 350 گرم
-------------------------

4j1a93222

چلو خورش کرفس

با برنج ایرانی درجه یک

قیمت فروش: 8000 تومان

توضیحات بیشتر

نام مواد اولیه مقدار گرم
گوشت 65 گرم
برنج ایرانی پخته 350 گرم
-------------------------

4j1a9306-copy

چلو خورش فسنجان

با برنج ایرانی درجه یک

قیمت فروش: 12000 تومان

توضیحات بیشتر

نام مواد اولیه مقدار گرم
فیله مرغ 80 گرم
برنج ایرانی پخته 350 گرم
نان +پیاز